Unia Europejska


/ Projekty UE


NIKHEN YACHTS Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 4 lok. 204, 10-549 Olsztyn, NIP: 739-390-00-80, REGON: 367550851, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Innowacyjny jacht motorowy NIKHEN YACHTS”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.3. „Przedsiębiorczość (wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.2. „Firmy w początkowej fazie rozwoju”.

 

Celem projektu jest rozwój oferty przedsiębiorstwa i podniesienie konkurencyjności wnioskodawcy poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego jachtu motorowego NIKHEN YACHTS przez jego czarter, a także wzrost sprzedaży licencji na projekt jachtu wraz z tzw. laminatem (półproduktem kompozytu jachtu) a w rezultacie stworzenie podwalin do zbudowania w toku rozwoju przedsiębiorstwa linii produkcyjnej jachtu NIKHEN YACHTS.


NIKHEN YACHTS Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 4 lok. 204, 10-549 Olsztyn, NIP: 739-390-00-80, REGON: 367550851, zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Określenie strategii i taktyki dla NIKHEN YACHTS sp. z o.o. poprzez usług doradztwa i mentoringu w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnego jachtu motorowego”. 

 

CEL PROJEKTU:

Celem projektu są kompleksowe usługi szkoleniowe, doradcze i mentorskie pozwalające wypracować model biznesowy, program urynkowienia produktu z badaniami rynku, a także analiza opłacalności przedsięwzięcia. W szczególności przedmiotem projektu są usługi szkoleniowe obejmujące:

- mentoring dla Członków Zarządu NIKHEN YACHTS Sp. z o.o. zatrudnionych w siedzibie w zakresie planowania strategicznego i taktycznego w zakresie budowania modelu biznesowego, pozyskiwania partnerów biznesowych i efektywności działań sprzedażowych – 7h.

- doradztwo strategiczne i taktyczne dla Członków Zarządu NIKHEN YACHTS Sp. z o.o. zatrudnionych w siedzibie w zakresie:

  1. analizy produktu oraz analizy i badania rynku (odbiorców, konkurencji, dostawców, etc.) w celu opracowania urynkowienia produktu – 2 x 7h,
  2. opracowanie strategii marketingowej – 7h,
  3. analiza możliwości internacjonalizacji działalności Zamawiającego –7h,
  4. opracowanie optymalnego modelu biznesowego – 7h,
  5. wykonania analizy opłacalności przedsięwzięcia i analizy regulacji prawnych - 7h.

Z wypracowanych w wyniku realizacji projektu dokumentów będzie wynikać, że zaplanowany główny przedmiot działalności NIKHEN YACHTS Sp. z o.o. będzie opierał się o innowacyjny pomysł, który stanowić będzie przeważający zakres działalności przedsiębiorstwa. 

Dofinansowanie projektu z UE: 9.040,50 PLN.ZAPYTANIE OFERTOWE / 15.01.2019

Dostawa innowacyjnego jachtu motorowego w ramach projektu „Innowacyjny jacht motorowy NIKHEN YACHTS”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.3. „Przedsiębiorczość (wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.2. „Firmy w początkowej fazie rozwoju”.

* link zewnętrzny (Baza Konkurencyjności)


Download
ZAPYTANIE OFERTOWE / 23.03.2018
NIKHEN YACHTS Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na kompleksowe usługi szkoleniowe, doradcze i mentorskie pozwalające wypracować model biznesowy, program urynkowienia produktu z badaniami rynku, a także analizą opłacalności przedsięwzięcia.
ZAPYTANIE OFERTOWE 23.03.2018.pdf
Adobe Acrobat Document 279.6 KB